Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Wie uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave heeft aangevraagd kan dit jaar weer een verzoek indienen om een deel van het aangevraagde bedrag als voorschot te ontvangen. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats in juli 2022. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet een aanvraag worden ingediend en moet de aanvrager zich zich  aan een aantal voorwaarden houden. De aanvraag Uitbetaling van een voorschot kan worden aangevraagd in de periode van 7 juni 2022 tot en met 28 juni 2022 op de site van RVO. Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Zijn er meer hectares dan… Read More

Continue Reading

Lagere forfaitaire gehalten voor koek na scheiding van varkens- en rundveemest

Op dit moment ligt een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter inzage. In deze wijziging is (onder andere) een verlaging van de forfaitaire gehalten voor koek na scheiding van rundvee- (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) opgenomen. Voor koek na mestscheiding van rundveemest (mestcode 13) wordt het forfaitaire gehalte voor stikstof verlaagd van 16,9 kilogram naar 9,15 kilogram per ton. Het gehalte aan fosfaat gaat van 9,8 kilogram per ton naar 9,16 kilogram per ton. Voor koek na mestscheiding van varkensmest (mestcode 43) wordt het forfaitaire gehalte van 25,7 kilogram per ton naar 11,4 kilogram per ton verlaagd. Het forfaitaire gehalte voor fosfaat wordt bijgesteld van 21,4 kilogram per ton… Read More

Continue Reading

Controle op fosfaatrechten

De NVWA houdt toezicht op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel. De controle op het voldoen aan het fosfaatrechtenstelsel maakt tegenwoordig min of meer standaard deel uit van de controle op de derogatievoorwaarden,  gebruiksnormen, verwerkingsplicht en de verantwoorde groei. Toch is het een duidelijk ander soort controle met andere consequenties.   De procedure Overtreding van de andere hier genoemde regelgeving wordt veelal bestuursrechtelijk afgedaan. Met andere woorden, bij een overtreding legt RVO de boete op, waarbij de boetebedragen veelal vast liggen (de zogenaamde wettelijk gefixeerde boetebedragen). Via de zienswijze, bezwaarschrift, beroepschrift, kun je uiteindelijk in hoger beroep. Wanneer niet wordt voldaan aan het fosfaatrechtenstelsel is dat anders. Een dergelijke procedure loopt… Read More

Continue Reading

Wet verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij wordt ingetrokken

In een brief van 26 november 2021 bood de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 aan, aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt in de eerste alinea op pagina 5, bijna terloops, aangekondigd dat  de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij (hierna: wet VGM) zal komen te vervallen. In de woorden van de Minister: ‘In dat kader zal in ieder geval de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij worden ingetrokken‘. De intrekking van deze wet heeft tot gevolg dat de Minister ook een oordeel zal moeten vellen over de handhaving van de zaken waarin een boete is of nog wordt opgelegd… Read More

Continue Reading

Melden maispercelen op zand- en lössgrond

Ondernemers die mais willen telen op percelen op zand- en lössgrond dienen deze percelen, net zoals in het vorige jaar, vooraf te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze melding houdt verband met de kortere uitrijdperiode voor drijfmest op zand- en lössgrond die geldt bij de teelt van maïs. Op basis van de melding bij RVO kan de NVWA controleren of men zich ook houdt aan deze kortere uitrijdperiode voor drijfmest op maispercelen. Het aanmelden kan van 1 januari tot en met 15 februari. Uiterlijk 15 februari moet bij RVO.nl gemeld zijn op welke percelen op zand- en lössgrond een agrarisch ondernemer dit jaar van plan is mais… Read More

Continue Reading

De toepassing van de ‘brijvoercorrectie’

Bij het berekenen van de afvoer van fosfaat  in dierlijke producten in de varkenshouderij wordt gebruik gemaakt van een forfaitair gehalte aan vastlegging van fosfaat per kilogram levend gewicht of per dier. Voor het  fosfaat-gehalte is deze vastlegging gebaseerd op onderzoek van Jongbloed en Kemme. Een belangrijke aanname in dit onderzoek was dat de rantsoensamenstelling geen wezenlijke invloed zou hebben op de hoeveelheid fosfaat die wordt vastgelegd door het dier. Uit een latere literatuurstudie van Bikker en Jongbloed bleek echter dat de vastlegging van fosfaat bij varkens die werden gevoerd met natte voeders hoger was dan het forfaitaire gehalte dat voor de vastlegging voor fosfaat per kilogram levend gewicht volgens… Read More

Continue Reading

Uitstel inzaai vanggewas na maïs; wel aansluitend aan de oogst inzaaien

Na het oogsten van mais op zand of löss teelt u een vanggewas. Het vanggewas inzaaien doet u normaal uiterlijk 1 oktober. Inmiddels is bekend dat  dit jaar het oogsten van de mais en het inzaaien van het vanggewas uiterlijk 31 oktober dient te zijn gebeurd. Uiteindelijk is de minister tot de conclusie gekomen dat door het natte en koude (voor)jaar mais op veel plekken in ons land nog niet rijp genoeg om te worden geoogst. Daarom is het dit jaar  de periode voor het zaaien van het vanggewas verlengd naar 31 oktober. De verplichting tot het direct aansluitend aan de oogst inzaaien van het vanggewas blijft echter wel onverkort… Read More

Continue Reading

BEX-voordeel in 2020: nihil voor stikstof, hoger voor fosfaat

Op steeds meer melkveebedrijven wordt de productie aan mineralen (stikstof en fosfaat) op het bedrijf berekend aan de hand van de Bedrijfsspecifieke excretie. De zogeheten BEX systematiek. Het toepassen van deze methode is ook de basis van de Kringloopwijzer en geeft – de naam zegt het al – voor elk bedrijf een specifieke berekening van de uitscheiding aan mineralen op basis van het voerverbruik en de energiebehoefte van de koppel dieren op het bedrijf. Met het gebruik van de BEX is het elk jaar wel wat meer onzeker hoe hoog de mestproductie precies uitvalt. Over de resultaten in 2020 kan worden gesteld dat – in het algemeen – het stikstofvoordeel in… Read More

Continue Reading

Paarden op het UBN (en op het BRS nummer)

Houders van paarden, pony’s, ezels of zelfs zebra’s  moeten vanaf 21 april 2021 ook de verblijfplaats van deze dieren registreren of laten registreren op een UBN (uniek bedrijfsnummer). Op deze datum gaat namelijk de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze verordening bepaalt – heel kort door de bocht – dat de locaties waar paardachtigen verblijven moeten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een UBN. Deze verordening kent haar achtergrond in het feit dat het bij dierziektes belangrijk is om snel actie te kunnen ondernemen en bijvoorbeeld inzicht te krijgen in welke dieren met elkaar in contact kunnen zijn geweest.. Het is daarom belangrijk om te weten waar welk paard is en… Read More

Continue Reading

Gehalten van bezinklagen

Bezinklagen vormen, vaak in combinatie met de correctie voor het stikstofgat, een belangrijke post voor varkensbedrijven om aan de verantwoordingsplicht in de Meststoffenwet te kunnen voldoen. Over de gehalten die worden toegedicht aan zo’n bezinklaag bestaat enige verwarring. Een bezinklaag kan ontstaan in een mestopslag, omdat de mest in de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Deze laag is vaak zanderig en vast en kan niet meer weggepompt worden. Er zit meestal meer stikstof en fosfaat in dan in de mest daarboven. Gezien de afwijkende gehalten kan de bezinklaag als  een aparte voorraad worden opgegeven. De omvang van de bezinklaag wordt berekend op basis van de omvang van de… Read More

Continue Reading