De regels voor de periode waarin mest mag worden uitgereden zijn met ingang van 2023 veranderd. De eerste uitrijddatum voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland is met een maand verschoven. Dit is nu 16 maart. Wanneer een zogenaamde vroeg gewas wordt geteeld, dan mag er nog steeds drijfmest worden uitgereden vanaf 16 februari. Voorwaarde is dat het gewas voorkomt op de lijst ‘vroege teelten’. Deze lijst vindt u hier.

Een tweede voorwaarde is dat het betreffende perceel voorafgaand aan de bemesting wordt geregistreerd bij RVO. Dit kan door in ‘Mijn percelen’ aan RVO door te geven op welk perceel het  gewas wordt geteeld. Dat kan met het stappenplan voor het registreren en wijzigen van percelen. Na het wijzigen dienen de wijzigingen te worden verstuurd naar RVO. Wacht daarbij op de bevestiging dat de wijzigingen zijn verstuurd, anders zijn deze wellicht niet bij RVO aangekomen. Uiterlijk 24 uur voordat het perceel wordt bemest dient het te worden geregistreerd.

De overige uitrijperioden zijn:

Dierlijke mest op grasland

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus 1
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september 2

Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus.

2 Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland op klei- en veengrond? Dan mag u uitrijden van 1 december tot en met 15 september.

 

Dierlijke mest op bouwland

Bouwland Drijfmest 3,4 Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 maart t/m 31 juli 1 februari t/m 31 augustus 5
Klei- en veengrond 16 maart t/m 31 juli Hele jaar

Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari, mits het perceel tijdig is aangemerkt als vroege teelt.

Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u drijfmest uitrijden als u op uw grond:

 • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;
 • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
 • in het aansluitende najaar bloembollen plant.

Rijdt u vaste strorijke mest uit op bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 augustus. Daarnaast mag u het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

 

Verbod op uitrijden dierlijke mest
Tenslotte zijn er nog een aantal situaties waarin geen dierlijke mest mag worden uitgereden. Dit geldt voor:
 • een bodem helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
  • Dit geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer. Is het hellingspercentage lager dan 18%? Dan mag u wel dierlijke mest uitrijden als u binnen 8 dagen daarna een gewas inzaait. Zaait u mais, aardappelen of bieten? Dan mag u alleen dierlijke mest uitrijden als uw perceel niet langer is dan 300 meter. En als het ook over de volle breedte aan beide kanten:
  • een duidelijke perceelsgrens heeft, of;
  • grenst aan een perceel met een ander gewas dan mais, aardappelen of bieten. Deze percelen zijn minimaal 100 meter lang.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.