Een deel van ons werk bestaat uit het ondersteunen van bedrijven bij een administratieve controle of een NVWA-controle van de gevoerde administratie in het kader van de Meststoffenwet op het bedrijf.

Een administratieve controle vindt plaats door RVO. Daarbij wordt een bedrijf verzocht zogenaamde aanvullende informatie te verstrekken. Op basis daarvan gaat RVO beoordelen of aan alle regelgeving is voldaan. Dergelijke controles zien meestal op één onderwerp (bijvoorbeeld de gebruiksnormen of de verwerkingsplicht).

Het kan ook zijn dat RVO aan de NVWA de opdracht geeft om een onderzoek ter plaatse uit te voeren. In dat geval maakt de NVWA een afspraak om de benodigde informatie in ontvangst te nemen en te bespreken. Dit soort controles kunnen een breder karakter hebben: denk daarbij aan meerdere jaren, maar ook op de fosfaatrechten, gebruiksnormen, verwerkingsplicht, etc..

Bij een controle door de NVWA wordt een zogenaamd rapport van bevindingen opgesteld.  Voordat het rapport wordt gesloten worden de bevindingen in het rapport voorgelegd aan de betrokken veehouder of akkerbouwer. Die mag vervolgens zelf een verklaring afleggen, maar dit is niet verplicht is.  Als de NVWA-controle is afgerond wordt het rapport ondertekend en  aan RVO toegestuurd. RVO zal vervolgens besluiten of het de inhoud van het rapport aanleiding is voor het opleggen van een boete en het opstarten van een procedure daartoe. Om dat te voorkomen is een goede voorbereiding op een zo’n controle belangrijk.

Dit geldt misschien nog wel extra voor bedrijven die deelnemen aan derogatie. Enerzijds omdat de kans op een controle relatief groot is. Jaarlijks wordt 1 op de 20 van de bedrijven die deelnemen aan derogatie gecontroleerd op de naleving van de derogatievoorwaarden. Anderzijds omdat de gevolgen bij het niet voldoen aan de voorwaarden voor deze bedrijven wellicht nog groter zijn dan voor andere bedrijven omdat het in stand blijven van de derogatievergunning op het spel staat. Wanneer wordt geconstateerd dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de verleende derogatievergunning van rechtswege ingetrokken en zal de aanvraag voor een vergunning die volgt op het jaar na het besluit tot intrekken van derogatie worden geweigerd.

Het is daarom van extra belang vooraf zaken als het bemestingsplan, de grondmonsters, de percelen grasland (de 80% graslandeis) vooraf na te lopen en te controleren of aan de overige voorwaarden (bijvoorbeeld de gebruiksnormen).

Aarzel daarom niet om tijdig onze hulp in te schakelen bij het voorbereiden van een controle of het uitvoeren van een ‘voor’-controle. Ook al is alles dik in orde, dan geeft het tenminste die zekerheid bij het ingaan van de controle.