Mest uitrijden in 2023

De regels voor de periode waarin mest mag worden uitgereden zijn met ingang van 2023 veranderd. De eerste uitrijddatum voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland is met een maand verschoven. Dit is nu 16 maart. Wanneer een zogenaamde vroeg gewas wordt geteeld, dan mag er nog steeds drijfmest worden uitgereden vanaf 16 februari. Voorwaarde is dat het gewas voorkomt op de lijst ‘vroege teelten’. Deze lijst vindt u hier. Een tweede voorwaarde is dat het betreffende perceel voorafgaand aan de bemesting wordt geregistreerd bij RVO. Dit kan door in ‘Mijn percelen’ aan RVO door te geven op welk perceel het  gewas wordt geteeld. Dat kan met het stappenplan voor… Read More

Continue Reading

Tijd voor de AGL2022

Afgelopen week heeft RVO een groot aantal bedrijven door middel van een brief uitgenodigd om de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) over 2022 aan haar door te geven. Naast voor deze bedrijven is het tijdig verstrekken van deze gegevens ook verplicht voor de bedrijven die voor 2023 een derogatievergunning willen aanvragen of voor 2022 zo’n vergunning hebben aangevraagd. Het doorgeven van de AGL2022 kan van 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2023. De gegevens die doorgegeven dienen te worden betreffen: Eindvoorraad van alle mest (ook kunstmest) op 31 december. Aan- en afvoer van andere mest dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest). Daarnaast wordt bij sommige diersoorten gevraagd… Read More

Continue Reading

De 3-partijenovereenkomst: het blijft lastig….

Een Driepartijenovereenkomst (DPO) is een overeenkomst die (de naam zegt het al) wordt afgesloten tussen 3 partijen om invulling te geven aan de mestverwerkingsplicht van de veehouder. In principe zijn deze drie partijen: de veehouder, de bewerker en de verwerker. Met een DPO geven de partijen aan dat de door de veehouder geleverde mest wel wordt verwerkt, maar niet rechtstreeks door de partij aan wie de mest wordt geleverd. In de praktijk zien we diverse situaties met drie, vier of meer partijen, waarbij  uiteindelijk wel fosfaat wordt geëxporteerd (en daarmee verwerkt), maar dit niet gebeurt via de directe route van veehouder-bewerker-verwerker of dat andere fosfaat wordt geëxporteerd dan de fosfaat… Read More

Continue Reading

Invoering rVDM: Ook particulieren een relatienummer nodig

Aanleiding Bij de meeste transporten van dierlijke mest wordt nu nog een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gebruikt. Na het transport worden de gegevens van dit VDM in het digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemeld. Deze systematiek gaat vanaf 1 januari 2023  wijzigen. Waar het nu een papieren versie is die na 30 dagen elektronisch/digitaal wordt aangeleverd, gaat men vanaf die datum over naar het realtime (digitaal) vervoersbewijs (rVDM). In de kern gaat dit over het invoeren van het digitaal, vooraf en realtime registreren van dierlijke mesttransporten. Werkwijze: melding en bevestiging Bij bemonsterde transporten moet de intermediair de meldingen doen.  Voorafgaand het transport moet de vervoerder… Read More

Continue Reading

Toch nog derogatie in 2022….

Het EU-Nitraatcomité is onlangs alsnog akkoord gegaan met het verlenen van een derogatiebeschikking aan Nederland voor het kalenderjaar 2022. Veehouders kunnen zich daarmee later dit jaar alsnog aanmelden om in aanmerking te komen  voor een derogatievergunning voor het kalenderjaar 2022. Waarschijnlijk kan dat vanaf november van dit jaar. De voorwaarden die daarvoor gelden zijn ongeveer hetzelfde gebleven als de voorwaarden die golden in het vorige jaar. Ook de komende jaren zal de mogelijkheid van derogatie blijven bestaan, maar sommige voorwaarden veranderen dan wel. Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. Kern is dat  derogatie langzaam zal worden afgebouwd en er vanaf 2026 niet langer sprake zal zijn van een hogere… Read More

Continue Reading

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Wie uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde opgave heeft aangevraagd kan dit jaar weer een verzoek indienen om een deel van het aangevraagde bedrag als voorschot te ontvangen. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats in juli 2022. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet een aanvraag worden ingediend en moet de aanvrager zich zich  aan een aantal voorwaarden houden. De aanvraag Uitbetaling van een voorschot kan worden aangevraagd in de periode van 7 juni 2022 tot en met 28 juni 2022 op de site van RVO. Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Zijn er meer hectares dan… Read More

Continue Reading

Lagere forfaitaire gehalten voor koek na scheiding van varkens- en rundveemest

Op dit moment ligt een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter inzage. In deze wijziging is (onder andere) een verlaging van de forfaitaire gehalten voor koek na scheiding van rundvee- (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) opgenomen. Voor koek na mestscheiding van rundveemest (mestcode 13) wordt het forfaitaire gehalte voor stikstof verlaagd van 16,9 kilogram naar 9,15 kilogram per ton. Het gehalte aan fosfaat gaat van 9,8 kilogram per ton naar 9,16 kilogram per ton. Voor koek na mestscheiding van varkensmest (mestcode 43) wordt het forfaitaire gehalte van 25,7 kilogram per ton naar 11,4 kilogram per ton verlaagd. Het forfaitaire gehalte voor fosfaat wordt bijgesteld van 21,4 kilogram per ton… Read More

Continue Reading

Controle op fosfaatrechten

De NVWA houdt toezicht op de naleving van het fosfaatrechtenstelsel. De controle op het voldoen aan het fosfaatrechtenstelsel maakt tegenwoordig min of meer standaard deel uit van de controle op de derogatievoorwaarden,  gebruiksnormen, verwerkingsplicht en de verantwoorde groei. Toch is het een duidelijk ander soort controle met andere consequenties.   De procedure Overtreding van de andere hier genoemde regelgeving wordt veelal bestuursrechtelijk afgedaan. Met andere woorden, bij een overtreding legt RVO de boete op, waarbij de boetebedragen veelal vast liggen (de zogenaamde wettelijk gefixeerde boetebedragen). Via de zienswijze, bezwaarschrift, beroepschrift, kun je uiteindelijk in hoger beroep. Wanneer niet wordt voldaan aan het fosfaatrechtenstelsel is dat anders. Een dergelijke procedure loopt… Read More

Continue Reading

Wet verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij wordt ingetrokken

In een brief van 26 november 2021 bood de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 aan, aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt in de eerste alinea op pagina 5, bijna terloops, aangekondigd dat  de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij (hierna: wet VGM) zal komen te vervallen. In de woorden van de Minister: ‘In dat kader zal in ieder geval de wet Verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij worden ingetrokken‘. De intrekking van deze wet heeft tot gevolg dat de Minister ook een oordeel zal moeten vellen over de handhaving van de zaken waarin een boete is of nog wordt opgelegd… Read More

Continue Reading

Melden maispercelen op zand- en lössgrond

Ondernemers die mais willen telen op percelen op zand- en lössgrond dienen deze percelen, net zoals in het vorige jaar, vooraf te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze melding houdt verband met de kortere uitrijdperiode voor drijfmest op zand- en lössgrond die geldt bij de teelt van maïs. Op basis van de melding bij RVO kan de NVWA controleren of men zich ook houdt aan deze kortere uitrijdperiode voor drijfmest op maispercelen. Het aanmelden kan van 1 januari tot en met 15 februari. Uiterlijk 15 februari moet bij RVO.nl gemeld zijn op welke percelen op zand- en lössgrond een agrarisch ondernemer dit jaar van plan is mais… Read More

Continue Reading