Het EU-Nitraatcomité is onlangs alsnog akkoord gegaan met het verlenen van een derogatiebeschikking aan Nederland voor het kalenderjaar 2022. Veehouders kunnen zich daarmee later dit jaar alsnog aanmelden om in aanmerking te komen  voor een derogatievergunning voor het kalenderjaar 2022. Waarschijnlijk kan dat vanaf november van dit jaar. De voorwaarden die daarvoor gelden zijn ongeveer hetzelfde gebleven als de voorwaarden die golden in het vorige jaar.

Ook de komende jaren zal de mogelijkheid van derogatie blijven bestaan, maar sommige voorwaarden veranderen dan wel. Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. Kern is dat  derogatie langzaam zal worden afgebouwd en er vanaf 2026 niet langer sprake zal zijn van een hogere gebruiksnorm.

De voorwaarden die voor 2022 van toepassing zijn kunnen worden samengevat als:

Algemeen

 • Er dient € 50 leges te worden betaald voor de derogatievergunning.
 • Daarnaast is een  tarief verschuldigd voor het monitoren van de milieueffecten. RVO kan u vragen gegevens te monitoren of u mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • Er wordt voldaan aan de regels rond de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na mais op zand- en lössgrond. Daarnaast gelde voorwaarden voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • RVO heeft niet van rechtswege de  derogatievergunning van de aanvrager in 2021 ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit is alleen voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • Deze verhoging geldt alleen voor graasdierenmest.
 • Er mag geen fosfaatkunstmest op het bedrijf worden gebruikt
 • Bij een gebruik van een sleepvoetbemester en wanneer gebruik wordt gemaakt van waterverdund mest uitrijden op klei- en veengrond? Dan is dit alleen toegestaan uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius.
 • Bedrijven die meedoen aan Mest bovengronds uitrijden zijn uitgesloten

Landbouwgrond gebruiken

 • In de periode van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) dient in elk geval 80% van het areaal landbouwgrond als grasland in gebruik te zijn. .
 • Bij het scheurt of vernietigen van grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond wordt gerekend met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.
 • Bij het scheuren of vernietigen van grasland na 31 mei  voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond dan wordt gerekend met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. .

Gegevens bewaren of versturen

 • De aanvullende gegevens over 2021 en 2022 worden op tijd ingestuurd.
 • Alle percelen worden bemonsterd door een geaccrediteerd laboratorium volgens het protocol fosfaattoestand.
 • U maakt een bemestingsplan. De datum wanneer u dit uiterlijk klaar moet hebben, wordt later dit jaar bekend gemaakt.

Download hier dit bericht