Afgelopen week heeft RVO een groot aantal bedrijven door middel van een brief uitgenodigd om de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) over 2022 aan haar door te geven. Naast voor deze bedrijven is het tijdig verstrekken van deze gegevens ook verplicht voor de bedrijven die voor 2023 een derogatievergunning willen aanvragen of voor 2022 zo’n vergunning hebben aangevraagd.

Het doorgeven van de AGL2022 kan van 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2023.

De gegevens die doorgegeven dienen te worden betreffen:

  • Eindvoorraad van alle mest (ook kunstmest) op 31 december.
  • Aan- en afvoer van andere mest dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest).

Daarnaast wordt bij sommige diersoorten gevraagd om door te geven:

  • Het gemiddeld aantal dieren per diercategorie.
  • Hoeveelheid aan- en afgevoerde staldieren.

Eindvoorraad van alle mest doorgeven

Heeft u aan het einde van het jaar een voorraad mest? Deze eindvoorraad is de hoeveelheid mest die u op 31 december op uw bedrijf heeft opgeslagen. Naast het totale gewicht hiervan, geeft u door hoeveel stikstof en fosfaat er in zat. Het gaat om dierlijke mest, compost, zuiveringsslib, een mengsel hiervan of kunstmest.

Beste beschikbare gegevens

Vervolgens moet aan de hoeveelheid mest in voorraad gehalten (stikstof en fosfaat) worden toegekend. Er zijn 3 manieren om de gehalten aan stikstof en fosfaat te berekenen.:

  • Door analyse van de gehele mestvoorraad;
  • Door het gebruik van de analyseresultaten van de bemonsterde en geanalyseerde aanvoer en afvoer van een mestcode in het jaar van opgave;
  • Door de forfaitaire gehalten te gebruiken.

RVO gaat strak om met deze  volgorde. U gebruikt de eerste manier, als dat kan (bijna nooit). Is dit niet mogelijk dan geldt de tweede manier, waarbij naar de gehalten in de bemonsterde mest die is afgevoerd (of aangevoerd) wordt gekeken. Is er geen bemonsterde mest van een mestcode afgevoerd dan gelden de forfaitaire gehalten. en. Zelf kiezen voor een methode mag niet. RVO stelt dat gebruik dient te worden gemaakt van deze volgorde. Heeft u analyseresultaten van de hele mestvoorraad, dan moeten die worden gebruikt u die. Heeft u die niet, maar beschikt u wel over analyseresultaten van de afgevoerde mest in het jaar van opgave? Of van de aangevoerde mest die u in opslag heeft? Dan gebruikt u die. U berekent dan het gewogen gemiddelde van de stikstof- en fosfaatgehalten in de betreffende mest.

Ook als er maar één vracht bemonsterd is afgevoerd, dan nog moet de uitkomst daarvan worden gebruikt voor de waardering van gehele mestvoorraad aan het einde van het jaar. Omdat het maar één analyse-uitslag is, kan het zijn dat dit geen nauwkeurig beeld geeft van de mestvoorraad als geheel. RVO stelt dat dit kan worden voorkomen door gedurende het jaar te zorgen voor genoeg analyseresultaten. Dus: mest afvoeren om voldoende betrouwbare gehalten te krijgen om de samenstelling van de eindvoorraad dierlijke mest vast te kunnen stellen. Moeilijker kunnen we het niet maken!

Als u helemaal geen analyseresultaten heeft van een bepaalde mestcode, gebruikt u de forfaitaire normen van deze mestcode voor de waardering van de eindvoorraad van deze mestcode.

Eindvoorraad bezinklaag doorgeven

Heeft u een opslag voor varkensmest onder de stal? Dan kan onder in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan, omdat de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Deze laag is vaak zanderig en vast en kan niet meer weggepompt worden. Er zit meestal meer stikstof en fosfaat in dan in de mest daarboven. U geeft daarom de bezinklaag als een aparte voorraad op.

Eindvoorraad mineralenconcentraat doorgeven

Heeft u zich aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat en op 31 december 2022 een eindvoorraad mineralenconcentraat? Dan vult u deze eindvoorraad in onder mestcode 120. De hoeveelheid stikstof en fosfaat berekent u met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Zijn er geen analysegegevens? Dan gebruikt u de forfaitaire normen voor mineralenconcentraat:  6,4 kilogram stikstof per ton en 0,3 kilogram fosfaat per ton.

AGL doorgeven na bedrijfsoverdracht of nieuwe rechtsvorm

Heeft u een bedrijfsoverdracht gehad of is de rechtsvorm van uw bedrijf veranderd? Geef in ieder geval aanvullende gegevens door voor het bedrijf waarvoor u bent uitgenodigd.

Doorgegaan in nieuwe rechtsvorm

Bent u in het afgelopen jaar met uw bedrijf doorgegaan in een nieuwe rechtsvorm? En heeft u een nieuw KVK- en relatienummer? Dan vult u het AGL-formulier in voor het nieuwe en oude bedrijf. Voor het nieuwe bedrijf vult u het hele formulier in. Voor het oude bedrijf beantwoordt u alle vragen met nee.

Bedrijf verkocht

Als u uw bedrijf verkocht heeft, vult u in dat u geen eindvoorraad mest had op 31 december. Ook als u op het moment van de overdracht nog wel een mestvoorraad had. Deze hoeveelheid bewaart u in uw administratie. Heeft u het afgelopen jaar nog wel dieren gehouden? Of heeft u mest of staldieren aan- en afgevoerd? Dit geeft u wel door met het AGL-formulier.

Geen bedrijf

Had u in het afgelopen jaar geen bedrijf, maar heeft u wel een uitnodiging gekregen? Vul het AGL-formulier toch in. U kunt alle vragen met Nee beantwoorden.

Na het doorgeven

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is het bewijs dat u de melding (tijdig) heeft gedaan.

Download hier dit artikel