De toepassing van de ‘brijvoercorrectie’

Bij het berekenen van de afvoer van fosfaat  in dierlijke producten in de varkenshouderij wordt gebruik gemaakt van een forfaitair gehalte aan vastlegging van fosfaat per kilogram levend gewicht of per dier. Voor het  fosfaat-gehalte is deze vastlegging gebaseerd op onderzoek van Jongbloed en Kemme. Een belangrijke aanname in dit onderzoek was dat de rantsoensamenstelling geen wezenlijke invloed zou hebben op de hoeveelheid fosfaat die wordt vastgelegd door het dier. Uit een latere literatuurstudie van Bikker en Jongbloed bleek echter dat de vastlegging van fosfaat bij varkens die werden gevoerd met natte voeders hoger was dan het forfaitaire gehalte dat voor de vastlegging voor fosfaat per kilogram levend gewicht volgens… Read More

Continue Reading

Uitstel inzaai vanggewas na maïs; wel aansluitend aan de oogst inzaaien

Na het oogsten van mais op zand of löss teelt u een vanggewas. Het vanggewas inzaaien doet u normaal uiterlijk 1 oktober. Inmiddels is bekend dat  dit jaar het oogsten van de mais en het inzaaien van het vanggewas uiterlijk 31 oktober dient te zijn gebeurd. Uiteindelijk is de minister tot de conclusie gekomen dat door het natte en koude (voor)jaar mais op veel plekken in ons land nog niet rijp genoeg om te worden geoogst. Daarom is het dit jaar  de periode voor het zaaien van het vanggewas verlengd naar 31 oktober. De verplichting tot het direct aansluitend aan de oogst inzaaien van het vanggewas blijft echter wel onverkort… Read More

Continue Reading

BEX-voordeel in 2020: nihil voor stikstof, hoger voor fosfaat

Op steeds meer melkveebedrijven wordt de productie aan mineralen (stikstof en fosfaat) op het bedrijf berekend aan de hand van de Bedrijfsspecifieke excretie. De zogeheten BEX systematiek. Het toepassen van deze methode is ook de basis van de Kringloopwijzer en geeft – de naam zegt het al – voor elk bedrijf een specifieke berekening van de uitscheiding aan mineralen op basis van het voerverbruik en de energiebehoefte van de koppel dieren op het bedrijf. Met het gebruik van de BEX is het elk jaar wel wat meer onzeker hoe hoog de mestproductie precies uitvalt. Over de resultaten in 2020 kan worden gesteld dat – in het algemeen – het stikstofvoordeel in… Read More

Continue Reading

Paarden op het UBN (en op het BRS nummer)

Houders van paarden, pony’s, ezels of zelfs zebra’s  moeten vanaf 21 april 2021 ook de verblijfplaats van deze dieren registreren of laten registreren op een UBN (uniek bedrijfsnummer). Op deze datum gaat namelijk de Europese Diergezondheidsverordening in. Deze verordening bepaalt – heel kort door de bocht – dat de locaties waar paardachtigen verblijven moeten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een UBN. Deze verordening kent haar achtergrond in het feit dat het bij dierziektes belangrijk is om snel actie te kunnen ondernemen en bijvoorbeeld inzicht te krijgen in welke dieren met elkaar in contact kunnen zijn geweest.. Het is daarom belangrijk om te weten waar welk paard is en… Read More

Continue Reading

Gehalten van bezinklagen

Bezinklagen vormen, vaak in combinatie met de correctie voor het stikstofgat, een belangrijke post voor varkensbedrijven om aan de verantwoordingsplicht in de Meststoffenwet te kunnen voldoen. Over de gehalten die worden toegedicht aan zo’n bezinklaag bestaat enige verwarring. Een bezinklaag kan ontstaan in een mestopslag, omdat de mest in de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Deze laag is vaak zanderig en vast en kan niet meer weggepompt worden. Er zit meestal meer stikstof en fosfaat in dan in de mest daarboven. Gezien de afwijkende gehalten kan de bezinklaag als  een aparte voorraad worden opgegeven. De omvang van de bezinklaag wordt berekend op basis van de omvang van de… Read More

Continue Reading

Best beschikbare gegevens van een mestvoorraad en controles

Op 15 december 2020 heeft RVO de bedrijven die de Aanvullende Gegevens Landbouwbedrijven (hierna: AGL) hierover aangeschreven.  Conform de AGL moet een bedrijf voor 1 februari (2021) de mestvoorraad op 31 december van het vorige jaar (2020) doorgeven. Dit is niet anders dan andere jaren. Bij een controle over het kalenderjaar 2020 wordt gekeken naar de voorraad van de AGL 2019 als de beginvoorraad dierlijke mest en de voorraad van de AGL 2020 als de eindvoorraad dierlijke mest. De hoeveelheid mest die aanwezig is moet worden vastgesteld en de gehalten in de mest worden bepaald. Artikel 94, tweede lid van de Uitvoeringsregeling Msw (hierna: Urm) stelt dat: het stikstofgehalte en… Read More

Continue Reading

Mestafvoer naar particulieren in 2021

Vanaf 2021 moeten mesttransporten digitaal worden verantwoord. Hiervoor is het digitale vervoerdocument dierlijke mest (hierna: rVDM) ontwikkeld. Het papieren VDM gaf de ondernemers de mogelijkheid een transport tot 30 werkdagen en bij specifieke activiteiten tot 10 werkdagen na het daadwerkelijk plaatsvinden van het transport elektronisch in te dienen bij RVO. Dit belemmerde,  volgens de overheid,  een effectieve handhaving van de regels die voor mesttransporten zijn opgesteld en maakten het moeilijk om achteraf te controleren of het transport daadwerkelijk op de geregistreerde manier plaatsgevonden had. In de versterkte handhavingsstrategie is dan ook opgenomen dat een volledig digitaal systeem wordt ontwikkeld waarmee real time meldingen over het vervoer kunnen worden verzonden: het… Read More

Continue Reading

Fijne feestdagen

Het jaar 2020 was – voorzichtig gesteld – een bijzonder jaar. Een jaar dat aantoonde dat altijd rekening moet worden gehouden met het onverwachte. Voor sommigen een kans, voor anderen een enorme beperking voor de huidige situatie en voor de plannen die op de plank lagen voor de toekomst. Aan de ene kant een harde confrontatie met de realiteit van de tegenwoordige tijd. Aan de andere kant de realisatie van wat echt belangrijk is: gezondheid en geluk. Dat is dan ook wat we u toewensen voor het nieuwe jaar: veel geluk in een goede gezondheid. Met daarbij de wens dat de komende feestdagen voor u de inspiratie mogen bieden en… Read More

Continue Reading